Avel

 

Ligusticagruppens avelsarbete med inriktning på varroakvalster och virusangrepp.

På Visingsö bedriver Ligusticagruppens tillsammans med Visingsöbiodlarna ett kontrollprogram för att undersöka och reducera antalet varroakvalster och virusskador.

Undersökningen startade 2017 och är pågående.

 Arbetet omfattar:

 • Nedfallskontroll av varroakvalster veckovis hela året för samtliga bisamhällen på Visingsö (ett 90-tal).
 • Selektering av samhällen med låga kvalstertal för vidare avel.
 • Samhällen med höga kvalstertal förses med nya drottningar avlade efter samhällen med låga kvalstertal.
 • Ombyggnad av befintliga Nackabottnar med varroinlägg har gjorts så att nätbotten är utdragbar bakåt och kan inspekteras samtidigt med den veckovisa kvalsterkontrollen. (Se bild 1 och 2). Vid dessa kontroller kan virusskador lätt upptäckas på nedfallna bin. Dessutom indikeras också ev kalkyngel.
 • På Visingsö parningsstation tillämpas populationsparning med kontinuerlig selektering för att säkerställa den genetiska bredden från samhällen med låga kvalstertal och VSH-egenskaper.
 • Arbetet inriktas också på att finna ev samband mellan bistyrka-kvalsternivå och viruskänslighet, och därigenom minimera behandlingsinsatser.
 • I vårt övergripande arbete ingår även vingindexmätning och selektering för att vidmakthålla hög rastillhörighet.
 • Årlig kalibrering av alla samhällen på ön enligt Listusticagruppens avelsnorm som omfattar temperament, svärmlystnad, kakfasthet, produktion etc.
 • Dessutom utförs årliga nosematester.

Observationer hittills:

 • Inget entydigt samband mellan kvalsternivå och virusskador har påvisats.
 • Noggrann kvalsterkontroll efter skörd är av vikt för att avgöra behandlingsinsats.
 • Låga vinterförluster sedan starten 2017 (4-5 %).
 • Åtta virusinfekterade samhällen hösten 2019 har fått pollentillskott i tre omgångar och visar nu inga virusskador.

Under säsongen 2020 ska jämförande kvalsterkontroller göras under några specifika veckor mellan tvättmetoden och metoden med nedfallsräkning.

                                                                                       Visingsö 2020-04-02

                                                                                       Lars Forsberg